Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, du kan tage med til møder på kommunen og andre steder. Alle børn og unge, der bor i pleje eller skal til det, har ret til at tage en bisidder med til møder. Personen skal være der for at støtte dig, gøre dig tryg og hjælpe dig med at forstå, hvad der foregår.
Du kan vælge en person, du kender godt og er tryg ved, eller du kan få en professionel bisidder. Det er en person, der arbejder som bisidder, og som du ikke kender. Til gengæld er hun rigtig god til at hjælpe, fordi hun kender loven og reglerne på kommunen godt.

Reglerne siger:

- FOR DEM, DER VIL VIDE DET MERE PRÆCIST

En bisidder er en person, der støtter dig i forbindelse med, at din sag behandles på kommunen eller andre steder. Bisidderen kan hjælpe dig med at kontakte kommunen eller andre og kan tage med dig til møder og hjælpe dig med at forstå, hvad der sker, give dig gode råd og gøre dig tryg. Du bestemmer selv, hvor meget du vil have din bisidder med til og hvor meget information din bisidder skal have om dig og din sag. Og selvfølgelig om du i det hele taget vil have en bisidder.
Bisidderen kan være en fra din familie, eller en anden du kender. Vedkommende skal bare være fyldt 15 år. Det KAN ske, at kommunen siger, at du ikke må have din bisidder med til et møde. Det kan fx være, hvis de frygter, at bisidderen lægger pres på dig og kan få dig til at sige noget andet, end det du egentlig mener.

En professionel bisidder

Du kan også få en bisidder, som du ikke kender i forvejen. Hvis du ikke har en voksen, der kan hjælpe dig fx til nogle vigtige møder, så kan du få en professionel bisidder. Det er en person, der kender loven og ved hvad du har ret til og som derfor kan hjælpe dig godt igennem en svær situation. Vedkommende er god til at vejlede dig og sige, hvad der er bedst for dig at gøre, forklare hvad der skal ske og sikre at din mening bliver hørt.
Det er Børns Vilkår, der har de professionelle bisiddere, så det er dem, du skal kontakte. Her på Børns Vilkårs hjemmeside kan du læse mere om bisiddere og se hvordan du kan kontakte dem: Børns Vilkår – bisidder

Du kan også bare ringe til Børns Vilkår på tlf. 35 55 55 59 mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15 og spørge, om du kan få en bisidder. Hvis du bedre kan lide at skrive, kan du også skrive til BørneChatten eller UngeChatten eller BørneBrevkassen.

Love og vejledninger:

I Serviceloven § 48 a står sådan:

”Et barn eller en ung, hvis sag behandles efter dette kapitel, har på ethvert tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis myndigheden træffer afgørelse om, at barnets eller den unges interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. Myndigheden kan endvidere træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets eller den unges valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets eller den unges.
Stk. 3. Myndigheden kan træffe afgørelse om at udelukke en bisidder helt eller delvis fra et møde, hvis det skønnes af betydning for at få barnets eller den unges uforbeholdne mening belyst.
Stk. 4. En bisidder for et barn eller en ung skal være fyldt 15 år og er omfattet af straffelovens § 152 om tavshedspligt.”

Og i Vejledningen til Serviceloven står sådan i punkt 380:

”(…) Det er meget vigtigt for alle børn og unge, at der er voksne omkring dem, som de kan stole på og har tillid til. Når det gælder udsatte børn og unge, har de ikke altid forældre, som de kan støtte sig til. Nogle af disse børn og unge har i stedet andre voksne i deres netværk, som de føler sig trygge ved og er fortrolige med. Disse voksne kan det være gavnligt for barnet eller den unge at kunne tage med til møder i kommunen, de sociale nævn eller Ankestyrelsen. (…)
Beføjelserne for bisidderen er således alene at være til stede under møderne og ikke at kommunikere med forvaltningen uden om barnet eller den unge selv. Det er op til barnet eller den unge selv, hvor meget bisidderen i øvrigt skal informeres om sagen. Barnet eller den unge har dog mulighed for at aftale med kommunen, at de skal udsende mødeindkaldelser med videre til bisidderen.”

Opdateret marts 2012

Sig din mening

Er der ting du mangler her på hjemmesiden, eller har du gode ideer til nye funktioner, artikler eller lignende, så skriv til os.