Kan jeg få støtte, når jeg er fyldt 18?

Reglerne siger:

Har du været i pleje og er du i alderen 18 til og med 22 år, kan du få støtte i form af efterværn, hvis de på kommunen vurderer, at du har brug for det. Du kan spørge på din kommune, hvad der skal til, for at de vurderer, at man kan få efterværn.

Efterværn kan være flere ting:

  • Det kan være, at din anbringelse hos plejefamilien forlænges
  • Det kan være, at du får tilknyttet en fast kontaktperson, som skal støtte dig på forskellige måder, afhængigt af hvad du har brug for. Kontaktpersonen skal selvfølgelig være en, du er tryg ved, og gerne en du kender i forvejen
  • Det kan være en udslusningsordning, hvor du får mulighed for at komme hos plejefamilien fx i weekender eller ferier
  • Det kan være andre ting, hvis ingen af de tre første giver dig den støtte, du har brug for. Fx kunne det være psykologsamtaler, netværksgruppe eller samtalegruppe, eller du kunne komme i et mødested for tidligere anbragte. Hvis du selv har en helt anden idé, skal du endelig prøve at foreslå det.

Hvis du har været tvangsanbragt og ikke får din anbringelse forlænget, når du fylder 18, så skal kommunen tilbyde dig en kontaktperson, indtil du bliver 23 år. De skal altså ikke først vurdere, om de synes, du har brug for det.

Formålet med efterværn er først og fremmet at give dig en bedre overgang til voksenlivet. Det vil bl.a. sige, at du kan blive støttet i at komme godt i gang med en uddannelse eller et job og i at finde et sted at bo osv.

Senest 6 måneder før du bliver 18 og skal stoppe i din anbringelse, skal kommunen vurdere, om du har behov for efterværn. Hvis det bliver besluttet, at du kan få efterværn, skal det også på det tidspunkt afgøres, hvilken form for efterværn det skal være.
For at kunne beslutte det, skal din sagsbehandler fra kommunen have talt med dig om, hvad dine ønsker er med hensyn til bl.a. uddannelse og arbejde og I skal sammen lægge en plan for dette.

Bliver dit ønske om efterværn eller indholdet af efterværnet afvist, kan du klage over beslutningen.

Selvom du måske i første omgang sagde nej tak til efterværn, så kan du sagtens senere søge om at få det, indtil du fylder 23 år. Det kan fx være hvis du fortryder, eller hvis der pludselig sker noget i dit liv, som gør, at du får brug for støtte.

Love og vejledninger:

Følgende paragraffer er fra Serviceloven:

§ 140 ”(…) Herudover skal handleplanen for unge, der er fyldt 16 år, opstille konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet.”

§ 68: Stk. 12. Kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune skal senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes efter § 76. Kommunalbestyrelsen skal forinden da i samarbejde med den unge have revideret handleplanen og herunder have taget stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. Stk. 13. Hvis en ung i alderen 18 til 22 år, der har været anbragt indtil sit fyldte 18. år, (…) skifter opholdskommune, skal den hidtidige opholdskommune forud for skiftet oversende den unges reviderede handleplan, jf. stk. 12, til den nye opholdskommune. Oversendelse af handleplanen skal ske med samtykke fra den unge og forældremyndighedsindehaveren. Stk. 14. Den nye opholdskommune skal inden 30 dage fra modtagelsen træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for støtte efter § 76, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Hvis der iværksættes støtte efter § 76, skal der udarbejdes en ny handleplan, jf. § 140.

§76. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2-5 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig. (…)
Stk. 3. For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om,
1) at døgnophold, jf. § 55, på et anbringelsessted, jf. § 66, opretholdes,
2) at udpege en fast kontaktperson for den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6,
3) at etablere en udslusningsordning, jf. § 55, i det hidtidige anbringelsessted og
4) at tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at støtte efter stk. 2 og 3 kan tildeles eller genetableres indtil det fyldte 23. år, hvis
1) den unge fortryder tidligere at have afvist støtte og behovet fortsat er til stede,
2) den unges situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for støtte, eller
3) støtte er ophørt, jf. stk. 6, og behovet herfor opstår igen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. § 58, støtte i form af en kontaktperson frem til det fyldte 23. år. Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.
Stk. 6. Tilbud efter stk. 2-5 skal ophøre, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23 år.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal, i det omfang det er muligt, sørge for, at unge, som har været anbragt uden for hjemmet efter reglerne i kapitel 11, umiddelbart inden det fyldte 18. år får mulighed for at vende tilbage til det tidligere anbringelsessted kortvarigt, uanset om der iværksættes foranstaltninger efter stk. 3.

Opdateret januar 2012

Sig din mening

Er der ting du mangler her på hjemmesiden, eller har du gode ideer til nye funktioner, artikler eller lignende, så skriv til os.